BosanskiEnglish  
 
O nama Djelatnost Asortiman Usluge Lager lista Kontakti Info Novosti Sponzorstva
 
Novosti


April 2015
 

U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo: 

TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU EMITENTA 

ZA PERIOD 01.01. do 31.03.2015. godine

I - OPĆI PODACI O EMITENTU   
- puna i skraćena firma 

rmk promet Zenica, domaća i međunarodna trgovina dioničko društvo

rmk promet d.d. Zenica-skraćeni naziv

- adresa sjedišta 

 Kučukovići broj 2. Zenica

- broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; 

Tel. 032 401 257

Fax 032 244 135

e-mail:rmkprom@bih.net.ba

www.rmkpromet.ba

- predsjednik i članovi nadzornog odbora 

Begović Dženan, predsjednik

Mušija Muhamed, član

Librić Nermin, član

Karić Tarik, član

Komilija Dušanka, član

- članovi uprave 

 Mustafa Burek, Direktor

II- PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA:   
- broj emitovanih vrijednosnih papira i nominalna cijena 

 1.495.447 dionica nominalne vrijednosti 11,00 KM

-vlasnici sa više od 5% vrijednosnih papira -dionica emitenta s pravom glasa 

 60%  Vlada ZE DO kantona

13,8896%  IF „Naprijed“ Sarajevo

vlasnici članovi uprave i nadzornog odbora i postotak vlasništva u emitentu

Mustafa Burek 0.00609%

 Vlada ZE DO kantona 60%

IF „Naprijed“ Sarajevo 13,88963%

Komilija Dušanka 0,04998%

III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA:   
Podaci iz bilansa stanja:   
AKTIVA   
a) Upisani a neuplaćeni kapital 

 

b) Stalna sredstva 

20.194.096

c) Tekuća sredstva 

  1.551.445

d) Gubitak iznad visine kapitala 

 

e) Ukupna aktiva 

21.745.541

PASIVA   
a) Kapital 

20.443.546

b) Upisani osnovni kapital 

16.449.917

c) Dugoročne obaveze  -  rezervisanja

         7.036

d) Kratkoročne obaveze + PVR 

  1.294.959

e) Ukupno pasiva 

21.745.541

Podaci iz bilansa uspjeha emitenta:   
a) Prihodi 

    408.899

b) Rashodi 

    356.294

c) Dobit/gubitak prije poreza 

      52.605

d) Porez na dobit 

 

e) Neto dobit razdoblja/ gubitak razdoblja 

      52.605

1 Izvještaj obavezno sadrži faksimil potpisa direktora 


Prilog_br.1-2015_01-trom (MS Word doc) >>
OEI-PD_novi-2015_01-trom (MS Excel xls) >>
 NOVO U PONUDI PRODAJE: