BosanskiEnglish  
 
O nama Djelatnost Asortiman Usluge Lager lista Kontakti Info Novosti Sponzorstva
 
Novosti


Februar 2015

U skladu sa članom 4. stav 1. i 2. tačka b. Pravilnika o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja izvještaja cmitenta objavljujemo:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU EMITENTA
ZA PERIOD 01.01. do 31.12.2014. godine

I - OPĆI PODACI O EMITENTU  
- puna i skraćena firma  rmk promet Zenica, domaća i međunarodna trgovina dioničko društvo rmk promet d.d. Zenica-skraćeni naziv

- adresa sjedišta    Kučukovići broj 2. Zenica
- broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; 

Tel. 032 401 257

Fax 032 244 135

e-mail:rmkprom@bih.net.ba

www.rmkpromet.ba

- predsjednik i članovi nadzornog odbora 

Begović Dženan, predsjednik

Mušija Muhamed, član

Librić Nermin, član

Karić Tarik, član

Komilija Dušanka, član

- članovi uprave 

 Mustafa Burek, Direktor

II- PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: 

 

- broj emitovanih vrijednosnih papira i nominalna cijena 

 1.495.447 dionica nominalne vrijednosti 11,00 KM

- vlasnici više od 5% vrijednosnih papira -dionica emitenta s pravom glasa 

 60% Vlada ZE DO kantona

13,8896% IF „Naprijed“ Sarajevo

- vlasnici članovi uprave i nadzornog odbora i postotak vlasništva u emitentu

Mustafa Burek 0,00609 %

Vlada ZE DO kantona 60 %

IF „Naprijed“ Sarajevo 13,88963 %

Komilija Dušanka 0,04998%

III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: 


Podaci iz bilansu stanja: 


AKTIVA 


f) Upisani a neuplaćeni kapital 


g) Stalna sredstva

 20.298.372

h) Tekuća sredstva

1.610.937

i) Gubitak iznad visine kapitala


j) Ukupna aktiva 

21.909.309

PASIVA 


f) Kapital 

20.390.941

g) Upisani osnovni kapital 

16.449.917

h) Dugoročne obaveze 

7.036

i) Kratkoročne obaveze 

1.511.332

j) Ukupno pasiva 

21.909.309

Podaci iz bilansu uspjeha emitenta: 


f) Prihodi 

3.111.623

g) Rashodi 

3.107.310

h) Dobit / gubitak prije poreza 


i) Porez na dobit 


j) Neto dobit razdoblja/ gubitak razdoblja 

4.313

IV- PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA 

 

- firma i sjedište vanjskog revizora 

 „RECONT“ Zenica

- završno mišljenje vanjskog revizora o finansijskim izvještajima 1

 Revizija u toku

1 Naznačiti da li su podaci iz izvještaja revidirani i prezen- tirati mišljenje vanjskog revizora kao: pozitivno, suzdržano ili negativno. 


  DIREKTOR
Mustafa Burek, dipl.oec

Prilog 2 (MS Word doc) >>
Obrazac OEI-PD - 2014 (MS Excel xls) >>
 NOVO U PONUDI PRODAJE: