BosanskiEnglish  
 
O nama Djelatnost Asortiman Usluge Lager lista Kontakti Info Novosti Sponzorstva
 
Novosti


Maj 2015
 

Na  osnovu  člana 242. Zakona o privrednim društvima ("Sl. novine FBiH", br.23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07,84/08,88/08,7/09, 63/10 i 75/13) i Odluke Nadzornog odbora Društva  o  sazivanju i održavanju XIX Skupštine rmk promet d.d. Zenica, znak: 28 00 00/NO-25, od 29.04.2015.godine, Nadzorni odbor rmk promet Zenica, domaća i međunarodna trgovina, dioničko društvo, sa sjedištem u Zenici, ulica Kučukovići, broj 2, objavljuje:

 

O B A V J E Š T E N J E

O   ODRŽAVANJU DEVETNAESTE SKUPŠTINE  rmk promet d.d. Zenica

I

Obavještavaju se dioničari rmk promet Zenica, domaća i međunarodna trgovina, dioničko društvo, da će se  XIX Skupština rmk promet d.d. Zenica,  održati dana, 25.05.2015.godine (ponedeljak) u 12:00 sati u sjedištu Društva -  sala broj 301, III sprat.

II

Za Dnevni red XIX Skupštine predlaže se:

1.Utvrđivanje kvoruma za pravosnažno odlučivanje Skupštine dioničara;
2.Izbor Predsjednika XIX Skupštine;
3.Izbor ovjerivača Zapisnika XIX Skupštine;
4.Usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2014. godinu, koji uključuje:

   Finansijski izvještaj Društva, Izvještaj ovlaštenog revizora, Izvještaj Odbora za reviziju,

   Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za 2014. godinu, sa Planom

   poslovanja za 2015. godinu;

5.Donošenje Odluke o rasporedu dobiti po Godišnjem obračunu za 2014. godinu;

6. Glasanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora Društva;

7. Donošenje Odluke o odobravanju elemenata za zaključivanje ugovora sa predsjednicima i članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju rmk promet d.d. Zenica.

 

III

Pravo učešća i odlučivanja u Skupštini imaju dioničari koji su se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira  FBiH nalazili 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili poslijednjeg radnog dana koji predhodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka na Skupštini koja je sazvana, najkasnije osam dana od dana objavljivanja Obavještenja o održavanju Skupštine.

IV

Dioničar  ima  pravo da od dana objavljivanja Obavještenja o održavanju Skupštine u prostorijama sjedišta Društva, u Zenici, ulica  Kučukovići, br.2. izvrši uvid u listu dioničara i sve druge isprave i dokumente koji se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.

V

Skupštini Društva mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka rada Skupštine, ali ne ranije od tri dana prije dana određenog za zasjedanje Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničkog društva daje se u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se dioničkom društvu lično, poštanskom pošiljkom na adresu: rmk promet Zenica, domaća i međunarodna trgovina, dioničko društvo, Zenica,  ulica Kučukovići broj 2., faxom: ++ 387 32 244 135, ili putem e-maila: rmkprom@bih.net.ba u roku iz stava 1. ove tačke.

Punomoć za Skupštinu daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.

 

Za dodatne informacije kontakt osoba je Travančić Edina.

telefon: ++387 32 401 257 ili 244 298.

Nadzorni odbor rmk promet d.d. Zenica

 

 

 NOVO U PONUDI PRODAJE: