BosanskiEnglish  
 
O nama Djelatnost Asortiman Usluge Lager lista Kontakti Info Novosti Sponzorstva
 
Novosti


Januar 2016
 

Na  osnovu  člana 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. novine FBiH", br.81/15) i Odluke Nadzornog odbora Društva  o  sazivanju i održavanju I vanredne Skupštine rmk promet d.d. Zenica, znak: 28 00 00/NO-36, od 20.01.2016.godine, Nadzorni odbor rmk promet Zenica, domaća i međunarodna trgovina, dioničko društvo, sa sjedištem u Zenici, ulica Kučukovići, broj 2, objavljuje:

O B A V J E Š T E N J E

O   ODRŽAVANJU I VANREDNE SKUPŠTINE  rmk promet d.d. Zenica

I

Obavještavaju se dioničari rmk promet Zenica, domaća i međunarodna trgovina, dioničko društvo, da će se I vanredna Skupština rmk promet d.d. Zenica, održati dana, 18.02.2016.godine (četvrtak) u 13:00 sati u sjedištu Društva -  sala broj 512, V sprat.

II

Za Dnevni red I vanredne Skupštine predlaže se:

1.Utvrđivanje kvoruma za pravosnažno odlučivanje Skupštine dioničara;
2.Izbor Predsjednika I vanredne Skupštine;
3.Izbor ovjerivača Zapisnika I vanredne Skupštine;
4.Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Društva, imenovanih ispred državnog kapitala, pojedinačno;

5.Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora Društva, imenovanih ispred državnog kapitala, pojedinačno;

III

Pravo učešća i odlučivanja u Skupštini imaju dioničari koji su se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira  FBiH nalazili 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji predhodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka na Skupštini koja je sazvana, najkasnije osam dana od dana objavljivanja Obavještenja o održavanju Skupštine.

IV

Dioničar  ima  pravo da od dana objavljivanja Obavještenja o održavanju Skupštine u prostorijama sjedišta Društva, u Zenici, ulica  Kučukovići, br.2. izvrši uvid u listu dioničara i sve druge isprave i dokumente koji se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.

V

Skupštini Društva mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka rada Skupštine, ali ne ranije od tri dana prije dana određenog za zasjedanje Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničkog društva daje se u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se dioničkom društvu lično, poštanskom pošiljkom na adresu: rmk promet Zenica, domaća i međunarodna trgovina, dioničko društvo, Zenica,  ulica Kučukovići broj 2., faxom: ++ 387 32 244 135, ili putem e-maila: rmkprom@bih.net.ba u roku iz stava 1. ove tačke.

Punomoć za Skupštinu daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.

 

Za dodatne informacije kontakt osoba je Travančić Edina.

telefon: ++387 32 401 257.

Nadzorni odbor rmk promet d.d. Zenica

 

 

 NOVO U PONUDI PRODAJE: