BosanskiEnglish  
 
O nama Djelatnost Asortiman Usluge Lager lista Kontakti Info Novosti Sponzorstva
 
Novosti


April 2017
 

U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo: 

TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU EMITENTA 
ZA PERIOD 01.01. do 31.03.2017. godine

I - OPĆI PODACI O EMITENTU   
- puna i skraćena firma  rmk promet Zenica, domaća i međunarodna trgovina dioničko društvo
rmk promet d.d. Zenica-
skraćeni naziv
- adresa sjedišta  Kučukovići broj 2. Zenica
- broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica;  Tel. 032 401 257
Fax 032 244 135
e-mail: rmkprom@bih.net.ba
www.rmkpromet.ba
- predsjednik i članovi nadzornog odbora  Kobilica Nedžib, predsjednik
Tadić Goran, član
Karalić Ćazim, član
Karić Tarik, član
Komilija Dušanka, član
- članovi uprave  Mustafa Burek, Direktor
II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA:   
- broj emitovanih vrijednosnih papira i nominalna cijena  1.495.447 dionica nominalne vrijednosti 11,00 KM
- vlasnici više od 5% vrijednosnih papira -dionica emitenta s pravom glasa  60%  Vlada ZE DO kantona
13,8896% NAPRIJED Invest d.o.o. Sarajevo
- vlasnici članovi uprave i nadzornog odbora i postotak vlasništva u emitentu Mustafa Burek 0.00609%
Vlada ZE DO kantona 60%
NAPRIJED Invest d.o.o. Sarajevo 13,88963%
Komilija Dušanka 0,04998%
III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA:   
Podaci iz bilansu stanja:   
AKTIVA   
a) Upisani a neuplaćeni kapital   
b) Stalna sredstva  20.097.794
c) Tekuća sredstva  632.205
d) Gubitak iznad visine kapitala   
e) Ukupna aktiva  20.729.999
PASIVA   
a) Kapital  19.422.106
b) Upisani osnovni kapital  16.449.917
c) Dugoročne obaveze  7.036
d) Kratkoročne obaveze  1.300.857
e) Ukupno pasiva 

20.729.999

Podaci iz bilansu uspjeha emitenta:   
a) Prihodi 

321.004

b) Rashodi 

354.941

c) Dobit / gubitak prije poreza 

-33.937

d) Porez na dobit 

e) Neto dobit razdoblja/ gubitak razdoblja 

-33.937

1 Izvještaj obavezno sadrži faksimil potpisa direktora 

Prilog_br.1-2017_01-trom (MS Word doc) >>
OEI-PD_novi-2017_01-trom (MS Excel xls) >>

 NOVO U PONUDI PRODAJE: