BosanskiEnglish  
 
O nama Djelatnost Asortiman Usluge Lager lista Kontakti Info Novosti Sponzorstva
 
Novosti


Februar 2018

 

U skladu sa članom 4. stav 1. i 2. tačka b. Pravilnika o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja izvještaja cmitenta objavljujemo: 

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU EMITENTA 

ZA PERIOD 01.01.-31.12.2017.godine

I - OPĆI PODACI O EMITENTU   
- puna i skraćena firma 

rmk promet Zenica, domaća i međunarodna trgovina dioničko društvo

rmk promet d.d. Zenica-skraćeni naziv

- adresa sjedišta 

 Kučukovići broj 2. Zenica

- broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; 

Tel. 032 401 257

Fax 032 244 135

e-mail:rmkprom@bih.net.ba

www.rmkpromet.ba 

- predsjednik i članovi nadzornog odbora 

Kobilica Nedžib , predsjednik do 27.02.2017.

Kobilica Nedžib, predsjednik od 27.02.2017.

Tadić Goran, član do 27.02.2017.

Tadić Goran, član od 27.02.2017.

Karalić Ćazim, član do 27.02.2017.

Karalić Ćazim, član od 27.02.2017.

Karić Tarik, član do 27.02.2017.

Karić Tarik, član od 27.02.2017.

Komilija Dušanka, član do 27.02.2017.

Komilija Dušanka , član od 27.02.2017.

- članovi uprave 

 Mustafa Burek, Direktor

II- PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA:   
- broj emitovanih vrijednosnih papira i nominalna cijena 

 1.495.447 dionica nominalne vrijednosti 11,00 KM

- vlasnici više od 5% vrijednosnih papira -dionica emitenta s pravom glasa 

 60% Vlada ZE DO kantona

13,8896% NAPRIJED Invest d.o.o. Sarajevo

- vlasnici članovi uprave i nadzornog odbora i postotak vlasništva u emitentu

Mustafa Burek 0,00609 %

 Vlada ZE DO kantona 60 %

NAPRIJED Invest d.o.o. Sarajevo 13,88963 %

Komilija Dušanka 0,04998%

III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA:   
Podaci iz bilansu stanja:   
AKTIVA   
f) Upisani a neuplaćeni kapital 

 

g) Stalna sredstva 

20.111.839

h) Tekuća sredstva 

     504.652

i) Gubitak iznad visine kapitala 

 

j) Ukupna aktiva 

20.616.360

PASIVA   
f) Kapital 

19.382.945

g) Upisani osnovni kapital 

16.449.917

h) Dugoročne obaveze 

         7.036

i) Kratkoročne obaveze 

  1.226.379

j) Ukupno pasiva 

20.616.360

Podaci iz bilansu uspjeha emitenta:   
f) Prihodi 

  1.147.389

g) Rashodi 

 1.220.487

h) Dobit / gubitak prije poreza 

  -73.098

i) Porez na dobit 

 

j) Neto dobit razdoblja/ gubitak razdoblja 

  -73.098

IV- PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA   
- firma i sjedište vanjskog revizora 

 „REVIK“d.o.o. Sarajevo

- završno mišljenje vanjskog revizora o finansijskim izvještajima1 

 Revizija u toku

1 Naznačiti da li su podaci iz izvještaja revidirani i prezen- tirati mišljenje vanjskog revizora kao: pozitivno, suzdržano ili negativno. 

*Izvještaj obavezno sadrži faksimil potpisa direktora 

 

                                                                                                                          DIREKTOR

                                                                                                                          Mustafa Burek


Prilog 2 (MS Word doc) >>
Prilog 3 (MS Word doc) >>
Obrazac OEI-PD - 2017 (MS Excel xls) >>
 
 
 NOVO U PONUDI PRODAJE: