BosanskiEnglish  
 
O nama Djelatnost Asortiman Usluge Lager lista Kontakti Info Novosti Sponzorstva
 
Novosti


majl 2018

Na osnovu člana 230. stav 1. i člana 233. stav 2. i 3. Zakona o privrednim društvima ("Sl. novine FBiH", br.81/15) i Odluke Nadzornog odbora Društva o ponovnom sazivanju i održavanju 22. redovne Skupštine rmk promet d.d. Zenica, znak: 28 00 00/NO-36, od 21.05.2018.godine, Nadzorni odbor rmk promet Zenica, domaća i međunarodna trgovina, dioničko društvo, sa sjedištem u Zenici, ulica Kučukovići, broj 2, objavljuje: 

O B A V J E Š T E N J E

O PONOVNOM ODRŽAVANJU 22. SKUPŠTINE rmk promet d.d. Zenica

I

Obavještavaju se dioničari rmk promet Zenica, domaća i međunarodna trgovina, dioničko društvo, da će se 22. Skupština rmk promet d.d. Zenica, održati dana, 04.06.2018.godine (ponedeljak) u 12:00 sati u sjedištu Društva - sala broj 512, V sprat.

II

Za Dnevni red 22. Skupštine predlaže se:

1.Utvrđivanje kvoruma za pravosnažno odlučivanje Skupštine dioničara;
2.Izbor Predsjednika 22. Skupštine;
3.Izbor ovjerivača Zapisnika 22. Skupštine;
4.Usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2017. godinu, koji uključuje: Finansijski izvještaj Društva, Izvještaj Ovlaštenog revizora, Izvještaj Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
5.Donošenje Odluke o pokriću gubitka po Godišnjem obračunu za 2017. godinu;
6.Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o odobravanju elemenata za zaključivanje ugovora sa predsjednicima i članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju rmk promet d.d. Zenica.
 

III

Pravo učešća i odlučivanja u Skupštini imaju dioničari koji su se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira FBiH nalazili 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili poslijednjeg radnog dana koji predhodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka na Skupštini koja je sazvana, najkasnije osam dana od dana objavljivanja Obavještenja o održavanju Skupštine. .

IV

Dioničar ima pravo da od dana objavljivanja Obavještenja o održavanju Skupštine u prostorijama sjedišta Društva, u Zenici, ulica Kučukovići, br.2. izvrši uvid u listu dioničara i sve druge isprave i dokumente koji se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.

V

Skupštini Društva mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka rada Skupštine, ali ne ranije od tri dana prije dana određenog za zasjedanje Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničkog društva daje se u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se dioničkom društvu lično, poštanskom pošiljkom na adresu: rmk promet Zenica, domaća i međunarodna trgovina, dioničko društvo, Zenica, ulica Kučukovići broj 2., faxom: ++ 387 32 244 135, ili putem e-maila: rmkprom@bih.net.ba u roku iz stava 1. ove tačke.

Punomoć za Skupštinu daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine .

Za dodatne informacije kontakt osoba je Travančić Edina.

telefon: ++387 32 401 257.

   Nadzorni odbor rmk promet d.d. Zenica

 

 

 

rmk promet, domaća i međunarodna trgovina

dioničko društvo

-ODBOR ZA GLASANJE 22. SKUPŠTINE-

rmk promet d.d. Zenica

Zenica, 21.05.2018.g.

Na osnovu člana 229. stav 7. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine FBiH" broj:81/15), člana 96. Statuta rmk promet d.d. Zenica, te člana 25. stav 6. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima (Sl.novine FBiH broj:19/10), Odbor za glasanje sačinjava:

IZVJEŠTAJ

ODBORA ZA GLASANJE 22. SKUPŠTINE rmk promet d.d. Zenica


22. Skupština rmk promet d.d. Zenica, sazvana je dana 21.05.2018.g., u prostorijama Društva, Ulica Kučukovići broj 2, Zenica, sa početkom u 12:00 sati. Odbor za glasanje utvrdio je kako slijedi:

1.Utvrđivanje kvoruma za pravosnažno odlučivanje Skupštine dioničara
.

Od ukupno 1.495.447 glasova/dionica sa pravom glasa, za učešće u radu 22. Skupštini se prijavilo 208.458 glasova/dionica sa pravom glasa, što čini 13,94% zastupljenih glasova / dionica. To znači da nije postojao kvorum za rad i valjano odlučivanje na Skupštini.


ODBOR ZA GLASANJE:

1. Alić Anđa

2.Kopić Hazim

3.Opanović Edina

 

 NOVO U PONUDI PRODAJE: