BosanskiEnglish  
 
O nama Djelatnost Asortiman Usluge Lager lista Kontakti Info Novosti Sponzorstva
 
Novosti


Oktobar 2018

 

U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo: 

DEVETOMJESEČNI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU EMITENTA 

ZA PERIOD 01.01. do 30.09.2018. godine

I - OPĆI PODACI O EMITENTU   
- puna i skraćena firma 

rmk promet Zenica, domaća i međunarodna trgovina dioničko društvo

rmk promet d.d. Zenica-skraćeni naziv

- adresa sjedišta 

 Kučukovići broj 2. Zenica

- broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; 

Tel. 032 401 257

Fax 032 244 135

e-mail:rmkprom@bih.net.ba

www.rmkpromet.ba

- predsjednik i članovi nadzornog odbora 

Kobilica Nedžib, predsjednik

Tadić Goran, član

Karalić Ćazim, član

Karić Tarik, član

Komilija Dušanka, član

- članovi uprave 

 Mustafa Burek, Direktor

II- PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA:   
- broj emitovanih vrijednosnih papira i nominalna cijena 

 1.495.447 dionica nominalne vrijednosti 11,00 KM

-vlasnici sa više od 5% vrijednosnih papira -dionica emitenta s pravom glasa 

60%  Vlada ZE DO kantona

13,8896%  NAPRIJED Invest d.o.o. Sarajevo

vlasnici članovi uprave i nadzornog odbora i postotak vlasništva u emitentu

Mustafa Burek 0.00609%

Vlada ZE DO kantona 60%

NAPRIJED Invest d.o.o. Sarajevo 13,88963%

Komilija Dušanka 0,04998%

III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA:   
Podaci iz bilansa stanja:   
AKTIVA   
a) Upisani a neuplaćeni kapital 

 

b) Stalna sredstva 

20.104.941

c) Tekuća sredstva 

     569.182

d) Gubitak iznad visine kapitala 

 

e) Ukupna aktiva 

20.674.123

PASIVA   
a) Kapital 

19.390.442

b) Upisani osnovni kapital 

16.449.917

c) Dugoročne obaveze  -  rezervisanja

         132.036

d) Kratkoročne obaveze + PVR 

    1,151,645

e) Ukupno pasiva 

20.674.123

Podaci iz bilansa uspjeha emitenta:   
a) Prihodi 

      842,702

b) Rashodi 

      830,505

c) Dobit/gubitak prije poreza 

      12,197

d) Porez na dobit 

 

e) Neto dobit razdoblja/ gubitak razdoblja 

       12,197

 

1 Izvještaj obavezno sadrži faksimil potpisa direktora


Prilog 1 (MS Word doc) >>
Obrazac OEI-PD (MS Excel xls) >>
 NOVO U PONUDI PRODAJE: